Autorizovaný dealer SCANIA pro západní Čechy Scanwest Plzeň spol. s r.o. Scanwest Plzeň spol. s r.o.

Vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání

 

Scanwest Plzeň spol.s r.o., IČO: 25247174 se sídlem U Letiště 2761/1, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Plzeň, oddíl C, vložka 12717

(dále jen „společnost“)

stanovila vnitřní oznamovací systém dle zákona č.171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném

znění(dále jen „Zákon“).

 

Společnost stanovila následující příslušné osoby dle § 10 Zákona:

 

Ing. Marek Konicar

e-mail : oznamovatel@scanwest.cz

tel: +420 377 454 612

 

Eva Grimová

e-mai: oznamovatel@scanwest.cz

tel: +420 377 454 619

 

K oznámení o protiprávním jednání může oznamovatel využít formulář oznámení o protiprávním jednání, jenž může doručit následujícími způsoby:

 

·       zaslat na e-mailovou adresu :  : oznamovatel@scanwest.cz

 

·       zaslat pověřené osobě v listinné podobě poštou na adresu společnosti U Letiště 2761/1, Plzeň a takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena  nápisem “POUZE K RUKÁM JEDNATELE Ing. Marek Konicar – NEOTEVÍRAT““, jinak není možné zajistit dostatečnou ochranu oznamovatele.

Kromě interního oznamovacího systému máte možnost podat oznámení i prostřednictvím externího

oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR a to prostřednictvím

internetových stránek : https://oznamovatel.justice.cz/chcipodat-oznameni/.

emailem: oznamovatel@msp.justice.cz

telefonicky: 221997840 

 

Scanwest Plzeň spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v §2odst.3 písm. a),b),h) nebo i) Zákona, tj. společnost Scanwest Plzeň spol. s r.o. přijímá oznámení pouze od zaměstnanců (na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti),dobrovolníků, praktikantů a stážistů.

 

Další informace  o oznamovacím systému lze nalézt ve Vnitřním předpisu o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing) vydaném dne 27.12.2023 a uloženém v účtárně na adrese společnosti.

 

Vnitřního předpis o ochraně oznamovatelů se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti

 dne 01.01.2024.

 

 

V Plzni dne : 27.12.2023